Donaties & ANBI

Donaties & ANBI

Donaties

Stichting Augustinianum Sorong (SAS) is blij met elk bedrag dat wordt geschonken. Met het geld worden vooral jonge scholieren van Papoea-families ondersteund bij de kosten van studie en internaat. En: SAS hoeft er geen belasting van af te dragen, want stichting SAS is een zogenoemde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie over de ANBI meer hieronder.

Uzelf kunt misschien het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting aftrekken. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U schenkt in een jaar, samen met eventuele schenkingen aan andere instellingen, meer dan een minumumbedrag dat afhangt van uw inkomen, het zogenoemde drempelbedrag. Voor de regels daarvoor verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.
  2. U kunt aan SAS ook een schenking doen met een periodiek karakter, dat wil zeggen voor een minimale periode van vijf jaar. U krijgt dan voor de inkomstenbelasting en premieheffing volledige aftrek ongeacht het jaarlijks te schenken bedrag. Het gaat dan om een schenking gedurende ten minste vijf jaar, met gelijkblijvende bedragen, en welke schenking tussentijds eindigt als de schenker zou overlijden. Van de afspraak om ten minste vijf jaar te schenken wordt een akte opgemaakt, die te downloaden is van de website van de belastingdienst. Daar vindt u ook meer informatie over deze mogelijkheid. Om praktische redenen hebben wij het jaarlijkse bedrag gesteld op minimaal € 125,00.

Voelt u ervoor om van deze laatste schenkingsmogelijkheid gebruik te maken, neem dan contact met ons op. U kunt een brief of e-mail sturen, of bellen.

Uw hulp of donatie is zeer welkom
Stichting Augustinianum Sorong

Leerlingen van het Augustinianum

Ook als je leerling bent van het Augustinianum Eindhoven, kun je een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door één of twee weken zakgeld naar de bankrekening van SAS over te maken (dat is 1,9 resp. 3,8% van je jaarlijkse zakgeld). Of door je familie en bekenden op deze website te wijzen en hen aan te moedigen een bijdrage te leveren aan de projecten van SAS. Zo help je Papoeameisjes en Papoeajongens van jouw leeftijd om te studeren en verder te komen, net zoals jijzelf!

ANBI

ANBI’s, Algemeen Nut Beogende Instellingen, hebben de verplichting om een aantal zaken op hun website te vermelden. Hieronder tref je ze aan:

Naam van de instelling

Statutaire naam: Stichting Augustinianum Sorong
Ook wel verkort aangeduid als: Stichting SAS
Statutaire plaats van vestiging: Eindhoven
Postadres: Baden Powellstraat 5, 5212 BW 's-Hertogenbosch

Handelsregister

KvK nummer: 17137050

RSIN

Nummer: 810317230
RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, vroeger het fiscaal nummer. RSIN-nr heb je nodig bij het invullen van:
Inkomsten Belasting; giften
Invullen Lijfrente contract en
Legaat

Bank

Rabobank:
NL93 RABO 0350 7272 95
t.n.v. Stichting Augustinianum Sorong te Eindhoven

Doelstelling

Het statutaire doel van de stichting is:

  1. Bijdragen in de financiering van de onderwijskosten van minder draagkrachtige leerlingen van de middelbare school ´SMA YPPK Augustinus´ te Sorong (Papoea) en van de middelbare school ´SMA Villanova´ te Manokwari (Papoea), alsmede van eventuele beurzen voor vervolgopleidingen, en de financiering van de internaatkosten van minder daadkrachtige leerlingen, verblijf houdend in de bij die scholen behorende internaten. Vanwege het engagement van de oprichter van de stichting, mgr. P. van Diepen o.s.a., met de oorspronkelijke Papoeabevolking, zal bij niet-draagkrachtigheid bij voorrang gekeken worden naar leerlingen met een Papoea-achtergrond;
  2. Bijdragen in de financiering van de kosten van instandhouding, ontwikkeling en exploitatie van die scholen en internaten;
  3. En voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Het doel van de stichting is, kort gezegd, de ondersteuning van kinderen van twee scholen en internaten in Sorong en Manokwari, en met name het financieel ondersteunen van kinderen die ouders hebben met weinig inkomen. De ouders van ieder kind dienen altijd zelf enige bijdrage te leveren, maar de plaatselijke augustijnen bepalen hoeveel elk kind daadwerkelijk als bijdrage van de stichting ontvangt. Dat hangt onder meer af van gezinssamenstelling en inkomen van de ouders.

De fondsen verkrijgt de stichting door het werven van donateurs en het aangaan van lijfrenteverplichtingen. Verder wordt regelmatig een nieuwsbrief verspreid om contact te houden met de donateurs en om hen te informeren. Er wordt rekening mee gehouden, dat de inkomsten van de stichting in de toekomst waarschijnlijk verder zullen afnemen. Dat komt onder meer omdat de donateurs vaak van zekere (oudere) leeftijd zijn, die vanuit het verleden binding hebben met de Augustijnen en hun katholieke historie. De vorming van enig kapitaal is daarom nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Bestuur

Mevrouw J.M.M. (José) van Diepen

Voorzitter

De heer Ir. A.F. (Frans) Ang
Penningmeester
De heer Drs. Th.A.M. (Dick) van Diepen

Secretaris

De heer Drs. H.A.M. (Harrie) Meelen

Bestuurslid

De stichting wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur als zodanig, alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Geen beloning

Statutair is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Verslag activiteiten

Jaarrekeningen

Stichting Augustinianum Sorong

Financiën, Donatie & Lijfrente 

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.